”Tydlig åldersdiskriminering redan från 40-årsåldern”

Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare när man skickat en jobbansökan faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Det visar vår nya studie där vi skickade mer än 6.000 fiktiva jobbansökningar med sökande i åldern 35–70 år, skriver nationalekonomerna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson.

”Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå”

Den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism övergår till ett nytt permanent nationellt centrum som inrättas vid Brottsförebyggande rådet. Vid centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Morgan Johansson (S).

”Kompetenta yrkespersoner tvingas sätta sig i skolbänken”

Då högskolan inte värdesätter kompetens som inhämtats i arbetslivet lika högt som studier tvingas yrkesverksamma allt för ofta sätta sig i skolbänken och läsa om sådant de redan behärskar. Regeringen måste nu fatta beslut som gör att validering fungerar i praktiken, skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen.

”Sänk marginalskatterna till 42 % för att rädda välståndet”

Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.

”Fyra förslag för att öka EU:s folkliga legitimitet”

Människor fäster stor vikt vid principer som rättsstat, kontroll av korruption och kompetens inom den offentliga sektorn när de bedömer en regerings legitimitet. I ljuset av detta har jag fyra förslag på hur EU:s legitimitet ska stärkas, ett av dem är att ge alla medborgare ett EU-identitetskort, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.

”Tiden på väg att rinna ut för Moderaterna”

Det handlar inte om att byta partiledare, utan om att sluta fladdra mellan olika ståndpunkter: utveckla politik i stället för taktik, strunta i SD och svara på frågan: Vad vill Moderaterna? Och M måste släppa idén om att i höst utlösa en ny regeringskris. Vi behöver inte fler taktiskt motiverade men politiskt ogenomförbara utspel, skriver Mikael Odenberg.

”Skydd av personlig integritet viktigare än yttrandefrihet”

Drygt hälften av svenskarna anser att inskränkningar i yttrandefriheten är acceptabla om det gäller att skydda andra värden i samhället. Digitaliseringen har ändrat förutsättningarna för publicistisk verksamhet, medborgarnas medie- och kommunikationsvanor och innebörden av personlig integritet, skriver Ulla Carlsson och Lennart Weibull.

”Bostadsinbrotten kan halveras på tre år med rätt polismetoder”

Under de senaste 20 åren har antalet polisanmälda villainbrott stigit med 53 procent. Polisen har utvecklat evidensbaserade metoder som kan bryta utvecklingen. Nu krävs att polisledningen pekar med hela handen så att metodstödet inte bara blir en papperstiger, skriver Göran Landvall, Polisen, och Lena Södersten, Villaägarna.

”Nya lagar och regler krävs för att stärka den personliga integriteten”

Den enorma insamlingen av uppgifter om oss kan bli mycket närgången och den fredade zon vi alla har rätt till minskar hela tiden. Nu krävs ett arbete som vänder utvecklingen. Vi presenterar i dag ett trettiotal förslag för att stärka den enskildes ställning mot offentlig förvaltning och privata företag, skriver Göran Gräslund, Integritetskommittén.

”Fel syn på universitetet ger fusk och bristande kvalitet”

Att på ett effektivt sätt bidra till ökad kunskap i samhället är inget unikt för ett universitet. Ett universitet söker ny kunskap utan begränsningar till på förhand givna syften. Ett sätt att utveckla den universitetsunika verksamheten är att skilja mellan utbildning på universitet och yrkeshögskolor, skriver statsvetaren Hans Agné.

”Regeringen måste skärpa insatserna för fossilfria fordon”

Regeringen har lagt flera avgörande pusselbitar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta med 70 procent minskad klimatpåverkan till 2030. Men insatserna är genomgående för försiktiga – de måste skärpas om vi ska nå målet, skriver företrädare för företag, forskare och tankesmedjan Fores.

”Låt ett oberoende institut kvalitetssäkra rättspsykologin”

Förhören i Kevinfallet strider mot de vetenskapligt grundade rekommendationer som finns om barnförhör. I flera andra länder finns goda exempel på hur man kan använda och kvalitetssäkra evidensbaserad rättspsykologisk kunskap. Det är hög tid för Sverige att ta efter dem, skriver åtta aktiva forskare inom det rättspsykologiska området.

”I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort flyget”

När Donald Trumps USA väljer att vända forskning, ansvar och världssamfundet ryggen så ökar ansvaret för oss andra. Nu är det upp till övriga nationer och till organisationer och företag att ta ansvar. Och det är upp till dig och mig. Vi börjar med ett enkelt men effektivt steg: vi väljer bort flyget, skriver åtta forskare, artister och idrottare.

”De som vill skylla krisen på personer är alltid många”

Besattheten vad gäller SD har skylt över de politiska konflikter som är avgörande för framsteg och möjligheter. Den viktiga omvandling som M genomgått har kostat på. Och de som nu vill skylla på personer är många, inte minst bland dem som saknar förmåga att föra den politiska diskussionen framåt, skriver Gunnar Hökmark (M).

”L säger ja till förslaget om sociala rättigheter i EU”

Liberalernas partistyrelse har beslutat att ställa sig positiv till EU-kommissionens förslag om en europeisk social pelare. Marknadsekonomi som ger människor förutsättningar för egen försörjning ska kombineras med sociala trygghetssystem – det är det som är socialliberalism. Det ska gälla såväl i Sverige som i övriga Europa, skriver Jan Björklund (L).

”Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skulder”

De senaste tre åren har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. Utvecklingen där hushållens skulder ökar snabbare än inkomsterna är inte hållbar. Vi vill därför att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra i dag, skriver Erik Thedéen, FI.

”Bromsa kommunernas iver att höja skatten”

En kommunalskattebroms skulle göra det lönsammare att arbeta. Bromsen minskar statsbidragen till de kommuner och landsting/regioner som höjer skatten. Den skulle bidra till fler jobb, en långsiktigt bättre ekonomi och bättre möjligheter att över tid trygga en bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg, skriver Jakob Forssmed (KD).

”Läsarna misstror mediernas rapportering om invandring”

Invandring är det ämne där mediekonsumenterna litar minst på medierna, enligt en ny undersökning. Ett sätt att stärka förtroendet är att se och skildra den verklighet som de människor upplever som bor i invandrartäta områden. Det behövs också en genomgripande och öppen diskussion bland journalister och mediechefer, skriver Lars Truedson.

”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

En ny forskningsöversikt visar att vårdverksamheter med medicinsk kompetens i ledningsarbetet presterar vård av högre kvalitet med bland annat färre vårdskador och lägre dödlighet. Vi föreslår nu snabba åtgärder för att öka den medicinska kompetensen i vårdens ledningsarbete, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

”Tysk bildning och kultur stark motkraft mot populism”

I inget jämförbart land lönar sig högre studier så dåligt som i Sverige. Proletariseringen av läraryrket har bidragit till en försvagad tilltro till skolan, vilket riskerar att undergräva demokratin. I dag finns den starkaste motvikten mot populism i Tyskland – ett land där utbildningsväsendet inte utsatts för politiska experiment, skriver Åke Strandberg.

”Föråldrade lagar och regler försenar livräddande insatser”

Samhällets alarmeringstjänst tillåts i dag inte använda flera av de tekniska möjligheter som många människor tar för givna. Lagar och regler måste ändras så att vi får möjlighet att utnyttja modern teknik som positioneringsdata i mobiler och larm från automatiska sensorer för att bättre kunna hjälpa, skriver Maria Khorsand, SOS Alarm.

”Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands”

När flera svenska sjukhus mäter vårdens kvalitet samlar de in stora mängder data om varje patient. Men detta innebär stora etiska problem. Är det lagligt att överföra patientuppgifterna till ett privat utländskt bolag? Vem garanterar då patientens rätt till integritet? skriver Yvonne Dellmark och Lars Falk, Karolinskas läkarförening.

”Vi ska utreda möjligheten att införa ett alterneringsår”

Ett alterneringsår innebär att en person arbetar ihop ersättning för ett år som används för personlig utveckling, studier, att starta ett eget företag eller att pröva ett annat arbete. Samtidigt får andra möjlighet till arbetslivserfarenhet. Regeringen ska också utreda en rad andra frågor kring arbetstid, skriver Isabella Lövin (MP) och Ylva Johansson (S).

”Valfrihet och avregleringar har skadat svenska skolan”

Det finns många skolsystem som med framgång har infört riktade eller kontrollerade skolvalssystem för att säkerställa en bredare elevfördelning i skolan. En effektiv lösning för att förhindra ojämlikhet är Skolkommissionens så kallade ”aktiva skolval” och förslaget om att ersätta kölistor, skriver Andreas Schleicher som ansvarar för Pisa-undersökningarna.

”Abonnemangsfällor ett stort och växande problem”

Allt fler konsumenter fastnar i abonnemangsfällor. De luras in i löpande leveranser av en vara eller en tjänst via internet, via sociala medier och telefon. Det är svårt för konsumenten att identifiera de ansvariga företagen. Därför måste banker och kortutgivare ta större ansvar för att stoppa detta, skriver konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

”Politikens höger-vänster har börjat spela ut sin roll”

Forskningen om vad som skapar mest välfärd ger ett annorlunda och tämligen tydligt svar. Nämligen att det är en särskild kombination av marknad och offentliga regleringar som uppnår bäst resultat. Det och valet av Emmanuel Macron kan tyda på att vi står inför ett politiskt skifte i historien, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.

”Öka storleken på skolorna så blir kvaliteten bättre”

Genom att öka skolstorleken och arbeta mer som koncerner kan skolor både förbättra kvaliteten och minska kostnaderna. Att avskaffa behörighetskraven för rektorer och då öppna upp yrket för fler med företagsledningserfarenhet skulle sannolikt också bidra till en bättre skola, det skriver Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan.

”DN och SVT hårdvinklar om bevisläget i Kevinfallet”

Det är ett stort problem i Sverige i dag att medier i allt större utsträckning granskar rättsärenden på ett hårdvinklat sätt med den tydliga inriktningen att försöka komma åt vissa personer i rättsväsendet. SVT har gjort en gigantisk satsning på Kevinfallet och agerar i praktiken domstol, skriver Sven Å Christianson och Göran Lambertz.

”Rekordmånga unga tvingas bo kvar i föräldrahemmet”

Hela 213.000 unga vuxna bor nu ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. Det är den högsta siffran sedan vår rapport började publiceras för tjugo år sedan. Det är nu dags för regeringen och Stefan Löfven att införa en kommunal bostadsgaranti för unga under 25 år, skriver Marie Linder och Jonas Nygren, Hyresgästföreningen.

”Kontobaserat system gör socialförsäkringar rättvisare”

Det svenska bidragssystemet är mycket orättvist. Och våra trygghetssystem har gång på gång drabbats av kostnadsexplosioner, vilket lett till kraftiga åtstramningar. En övergång till en kontobaserad socialförsäkring skulle ge ökad rättvisa, större trygghet och bättre drivkrafter att arbeta, skriver nationalekonomerna Stefan Fölster och Robert Gidehag.

”Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Det finns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17. Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén.

”Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data”

Sverige har halkat efter i arbetet med öppna data – offentligt producerad data som fritt kan användas för effektivisering och nya tjänster. Regeringen snabbar nu på arbetet med en rad insatser. Öppna data hjälper offentlig sektor och ger svenska företag möjligheter att skapa innovativa tjänster, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S).

”Kvinnors avgifter bidrar till männens högre pensioner”

Kvinnor får i dag 5.400 kronor mindre i pension per månad än män. I dagens system förstärks dessutom männens högre pension av kvinnorna i systemet. Vi föreslår tre åtgärder som ökar betydelsen av avlönat arbete och snabbt kan ge mer jämställda pensioner, skriver Britta Burreau, KPA Pension och Håkan Svärdman, Folksam.

”Vänsterpartiet är tillbaka där man en gång började”

Ursprungligen stod Vänsterpartiet för pacifism och radikal demokrati. Man företrädde samhällets mest utsatta. Som en del av Komintern bolsjeviserades partiet och på 70-talet hyllades Marx och Lenin. Man kan dock hävda att partiet, i och med förändringen på 1990-talet, har återvänt till sina rötter, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi.

”Stort väljarstöd för att minska ekonomiska klyftor”

Fyra av fem väljare anser att det är viktigt att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Trots det har de ekonomiska klyftorna i Sverige stadigt ökat under flera decennier och i en snabbare takt än i de flesta andra länder. Den regering som vågar föra en verkligt omfördelande politik kan räkna med brett stöd, skriver Daniel Suhonen och Per Sundgren.

”Kooperativa företag missgynnas i Sverige”

Över hela västvärlden pågår en rörelse för att stärka kooperation som företagsform. Men genom en föråldrad lagstiftning och ensidigt gynnande av privata och offentliga företag har Sverige hamnat i bakvattnet när det gäller idéburet företagande. Därför bildar vi nu Svensk Kooperation, skriver företrädare för HSB, KF, LRF, Lantmännen med flera.

”Hänsynsfullt med upprepade barnförhör”

Påståendet att det är ”helt oacceptabelt” att hålla fler än ett förhör med barn är definitivt inte i enlighet med evidensbaserad forskning. Med en sådan arbetsmetod skulle dödligt våld som barn kan ha varit orsak till aldrig kunna utredas och de inblandade barnen följaktligen inte få hjälp, skriver Sven Å Christianson.

”Orealistiskt minska vinster i välfärden med kvalitetskrav”

Välfärdsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande i dag flera åtgärder för en bättre kvalitet i skola, vård och omsorg. Men att använda kvalitetskrav för att minska välfärdsföretagens höga vinster, som föreslagits, är inte realistiskt. Att ställa fler detaljerade krav skulle medföra en stor administrativ börda för välfärdens professioner, skriver Ilmar Reepalu.

”Mossig svensk aktiebolagslag hindrar hållbarhetsåtaganden”

Jurister avråder svenska bolag från att skriva in hållbarhetsambitioner i bolagsordningen. Aktiebolagslagens krav på ”vinstsyfte” anses hindra det. Att lagen kan tolkas på detta sätt visar att den är föråldrad. Hur kan ett bolag som inte agerar ansvarsfullt överhuvudtaget tro att det går att överleva i denna genomlysta och globala värld?

”Det var rätt beslut att utvidga Europeiska unionen österut”

Extrema ideologier vinner mark i Frankrike. Men problemet är inte franskt utan europeiskt. I länder som Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Ungern och Polen ser vi hur de demokratiska värdena stundtals åsidosätts. En del hävdar då att dessa länder kom med i EU för tidigt. Inget kunde vara mer fel, skriver Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker.

”Vi blir fossilfria tio år före regeringens klimatmål”

Regeringens mål är att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Arla Sverige antar utmaningen: vi kommer vara 100 procent fossilfria redan år 2020. Vi utmanar nu näringslivet att snabba på omställningen både för klimatet och för att regeringen ska släppa hotet om beskattning, skriver Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

”Samvetsstress och dåliga villkor bakom sjuksköterskeflykten”

Ge sjuksköterskor utrymme att göra kvalificerade bedömningar av patientens omvårdnadsbehov och låt dem också få gehör för de omvårdnadsinterventioner de föreslår. Det skulle inte bara bidra till att minska samvetsstress och arbetsrelaterad ohälsa hos sjuksköterskor utan också bidra till att de stannar i yrket, skriver sex forskare i vårdvetenskap.

”Väljarnas politiska identitet dramatiskt försvagad”

Väljarnas relation till de politiska partierna blir allt svagare och kärnväljarna är en krympande skara. Förändringen har pågått länge, men de senaste två åren har väljarnas politiska identitet dramatiskt försvagats. Ironiskt nog sker detta samtidigt som identitetspolitiken tagit allt större plats på den politiska scenen, skriver Anders Lindholm, Demoskop.

”Tio år av politiska reformer har inte ökat byggandet”

Det ökade bostadsbyggandet är i allt väsentligt en ren konjunktureffekt. Och Boverkets mål om cirka 700.000 lägenheter till 2025 är omöjligt att nå utan omfattande stimulansåtgärder riktade mot unga, migranter och andra ekonomiskt svaga hushåll. Det visar vår nya analysrapport, skriver företrädare för fastighetsföretaget Veidekke.

”Bidragens andel av svenska ekonomin måste minska”

Långvarigt försörjningsstöd ersätter för allt fler vanlig lön. Sverige måste tänka om. Vi vill genomföra en stor bidragsreform med en strikt arbetslinje i försörjningsstödet och ett bidragstak. Och vi vill införa en successiv kvalificering till de svenska ersättningssystemen, skriver Anna Kinberg Batra (M), Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M).

”Svensk konkurrenskraft kräver arbetskraftsinvandring”

Vart tionde företag har det senaste året tvingats tacka nej till uppdrag på grund av arbetskraftsbrist, enligt en ny panelundersökning. Bristen på kompetent arbetskraft är ett allvarligt hot mot Sveriges konkurrenskraft. Risken är uppenbar: jobben flyttas ut från Sverige och tillväxten hämmas, skriver Martin Linder, ordförande i Unionen.

”Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering”

Det fria skolvalet har bidragit till ökad skolsegregation. Urval baserat på kötid är sannolikt en bidragande förklaring. Även om lottning inte per automatik leder till blandade skolor är det en metod som har bättre förutsättningar att bryta segregering. Metoden är enkel, transparent och ger alla sökande lika möjligheter, skriver 20 skolforskare.

”Staten måste ge möjlighet för fler att äga en bostad”

Kravet på kontantinsats och bankernas kreditprövning har gjort att stora grupper har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är inte hållbart. Det är nu nödvändigt att utveckla en ny egnahemsrörelse. Någon form av statlig garanti vore ett steg i rätt riktning. Det skriver riksdagsledamoten Faradj Koliev (S) och professor Hans Lind.

”Kameraövervakning effektiv för att förebygga brottslighet”

Ny forskning visar att säkerhetskameror effektivt kan förebygga brott i offentliga miljöer. När kameraövervakningslagen nu revideras måste de brottspreventiva effekterna tillmätas en större betydelse när de tillsammans med den brottsuppklarande nyttan viktas mot integritetsbehovet, skriver företrädare för säkerhetsbranschen.

”Kamerövervakning effektiv för att förebygga brottslighet”

Ny forskning visar att säkerhetskameror effektivt kan förebygga brott i offentliga miljöer. När kameraövervakningslagen nu revideras måste de brottspreventiva effekterna tillmätas en större betydelse när de tillsammans med den brottsuppklarande nyttan viktas mot integritetsbehovet, skriver företrädare för säkerhetsbranschen.