”Kompetens viktigare än kunskaper i svenska”

DN DEBATT 26/4. Den ångestfyllda svenska integrationsdebatten med fokus på vikten av att kunna svenska riskerar att passivisera talanger och försvåra den verkliga integration som ett arbete innebär. Det är kompetens och inte svenskkunskaper som är den avgörande kvalifikationen för att arbeta i svenska företag, skriver Dimitris Gioulekas, vd för Knightec.

”Nio branscher visar hur fossilfri teknik stärker konkurrenskraften”

DN DEBATT 25/4. Nio branscher lämnar i dag sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Det är historiskt. Mest hoppingivande är att branscherna inte ser fossilfrihet som ett tungt ok utan som ett sätt att stärka sin egen konkurrenskraft. För att gå vidare behövs nu fem viktiga politiska åtgärder, skriver nationella samordnaren Svante Axelsson.

”Företagens missnöje med Arbetsförmedlingen ökar”

DN DEBATT 24/4. Andelen företag som anser att Arbetsförmedlingen fungerar bra eller ganska bra har minskat med 17 procentenheter på bara två år. Sverige kan inte fortsätta att spendera nästan dubbla försvarsbudgeten på en verksamhet som inte fungerar. Vi föreslår att förmedlingen nu kraftigt reformeras, skriver Peter Jeppsson och Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

”Så kan hjärtvården i Sverige bli mer jämlik”

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är nästan dubbelt så hög för svenskar med låg utbildningsnivå. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att inte ens hälften av svenskarna anser att vården är jämlik. Om regeringen ska infria målet att utplåna hälsoklyftorna krävs en kraftsamling, skriver fem organisationer som arbetar för bättre hjärthälsa.

”Nyanlända kan få jobb i gröna näringar – om vi samarbetar”

Med rätt utbildning skulle många nyanlända kunna få jobb inom det gröna näringslivet. För jobben finns – det visar vår enkät. Var femte behöver anställa omedelbart. Men okunnighet och dålig styrning hos statliga myndigheter gör att utvecklingen har gått i stå. Nu behövs lokalt samarbete, skriver Jesper Broberg och Mats Halling, Hushållningssällskapet.

”Skrota idén om lika för alla – ge fler extra skolår”

Inkluderingstanken, att alla barn, oavsett förutsättningar, ska gå i samma klass, har gått för långt. De barn som har det svårast har i stället stängts ute från möjligheten att få med sig kunskaper. Inrätta fler särskilda undervisningsgrupper, låt fler elever gå ett extra år och satsa på fler speciallärare, föreslår Liberalernas partiledare Jan Björklund.

”Höghastighetståg dålig affär för samhället och klimatet”

För varje investerad krona beräknas mindre än 40 öre komma tillbaka i samhällsnytta och Trafikverket har visat att klimateffekten kommer att bli mycket liten. Höghastighetståg kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar – eller också tas pengarna från andra angelägna utgiftsområden, skriver sju professorer och forskare.

”Vetenskapligt stöd saknas för digitala diagnoser”

Att ställa korrekt diagnos är grundbulten i all sjukvård. Många av landets sjukvårdshuvudmän är nu på gång att inrätta digitala vårdcentraler, trots att det helt saknas vetenskapligt stöd för att ställa diagnoser vid digitala vårdbesök. Det strider mot sjukvårdens etiska riktlinjer, skriver fem företrädare för Camtö, som utvärderar vårdens metoder.

”Så kan framtidens flygresor rädda klimatet”

Klimatavtalet i Paris lägger en orimlig börda på kommande generationer som ska städa upp i atmosfären efter oss. Med negativa utsläpp skulle Sverige kunna ”tvätta bort” koldioxid i stor skala, men arbetet behöver påbörjas snarast. En möjlig lösning är att låta flygpassagerarna betala för städningen, skriver sju professorer och forskare.

”Gör om etikutredningen – vård ska inte kallas forskning”

Det finns ett klart behov av att kunna använda obeprövade metoder på enstaka, allvarligt sjuka patienter. Men det måste finnas ett tydligt regelverk och det ska inte klassificeras som forskning. Syftet är inte att få fram ny kunskap – syftet är att rädda en patient, skriver fyra representanter för Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd.

”Vårens budget innehåller reformer för 2,6 miljarder”

DN DEBATT 16/4. Sjukvård, skola och barn- och äldreomsorg ska byggas ut i hela landet. Fler ska komma i arbete. Sverige ska bli fossilfritt och jämlikt. Vårt arbete med omfördelande reformer ska fortsätta. En nationell kraftsamling krävs också för att stävja kriminaliteten och stärka demokratin, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).

”Hyfs och kunskap krävs i ­debatten om flyg och klimat”

DN DEBATT 15/4. I debatten om flygets klimatpåverkan förekommer ofta argument som är ofullständiga, missriktade eller felaktiga. Vi som universitet tar ställning för en hållbar framtid utifrån fakta baserade på vetenskaplig grund. Teknisk utveckling kommer inte att räcka. Vi behöver också åtgärder som begränsar flygresandets omfattning, skriver företrädare för KTH och Chalmers.

”Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet”

DN DEBATT 14/4. Sverige har på relativt kort tid och i tysthet förändrats på ett genomgripande sätt när inhemska och globala kapitalägares kontroll över svenska företag och förmögenheter kraftigt förstärkts. Denna närmast revolutionära systemförändring bör göras till politisk huvudfråga i höstens val, skriver författarna till en ny rapport från tankesmedjan Katalys.

”Så lade forskarsamhället grunden för Trumpismen”

DN DEBATT 13/4. Kunskapsrelativism, identitetshysteri och politisk cynism driven av ekonomiskt tänkande har skapat en häxbrygd som verkar som ett gift i samhällskroppen. De budskap som Trump och hans likar torgför har därför kunnat vinna brett gehör. Den akademiska världens klagosång är berättigad, men man borde börja med att syna sig själva, skriver Bo Rothstein.

”Medborgarna måste ta eget ansvar för att tämja propagandan på nätet”

DN DEBATT 12/4. De professionella medierna har ett stort ansvar för att hålla debattklimatet öppet och friskt genom att genomskåda och motverka propaganda. Men medierna har ibland egna intressen och de har inte allas förtroende. Därför är det viktigt att medborgarna själva tar ansvar och tränar sig i att genomskåda och motverka propaganda, skriver Ann-Marie Åsheden.

”Vi i alliansen byter ut styrelsen för Karolinska”

DN DEBATT 11/4. För att skapa rätt förutsättningar för en ordentlig omstart för Karolinska kommer alliansen på landstingsfullmäktige i maj att föreslå en ny styrelse för sjukhuset. Ordförande blir Håkan Sörman, tidigare vd på SKL. Vice ordförande blir Eva Fernvall, tidigare ordförande för Vårdförbundet.

”Nej, Akademiens ledamöter står inte över svensk lag”

DN DEBATT 10/4. Svenska Akademiens ledamöter verkar omedvetna om att det är oförenligt med föreningsrättsliga principer att en person tvingas vara kvar i en sammanslutning. De tycks också föreställa sig att de ensamma beslutar om utträde. Så är det inte heller; domstol har sista ordet. Ledamöter skulle kunna få fastställt av domstol att de utträtt, skriver Claes Sandgren.

”Låt inte licensfinansierade P3 konkurrera ut privatradion”

DN DEBATT 9/4. I augusti får Sverige nationell kommersiell radio. Men det riskerar att bli ett politiskt misslyckande. Sveriges Radios P3 gör nu allt för att konkurrera sönder de privata kanalerna. Ska det finnas någon mening med offentligt finansierad musikradio så måste våra folkvalda ställa krav på musik­innehållet i Sveriges Radio, skriver Christer Modig, MTG Sverige.

”Låt Kevin-fallet leda till skärpta krav på barnförhör”

DN DEBATT 8/4. Fallet Kevin har upprört det svenska folket. I debatten verkar man dock utgå ifrån att inga barnförhör i dag ser ut som de misstänkta brödernas förhör år 1998. Men jag menar att kraven på barnförhör i Sverige behöver skärpas genom tydliga, evidensbaserade rekommendationer och tillräcklig utbildning för barnutredare, skriver rättspsykologen Julia Korkman.

”Nyhetsmedier måste fråga sig om de har råd att ha fel”

DN DEBATT 7/4. Vår nya studie visar att publiken inte kan skilja på säkra och osäkra nyheter i ett akut krisläge. Medier som vill ha hög trovärdighet kan då inte vara snabbast. Medier som satsar på snabbhet kan i stället redovisa hur nyheterna utvecklas, inklusive korrigering av fel. Att välja båda vägarna är inte realistiskt, skriver Bengt Johansson, Tomas Odén och Lars Truedson.

”Regeringens polissatsning kräver att åklagarna blir fler”

DN DEBATT 6/4. I debatten hörs nästan enbart ropen efter poliser, poliser och fler poliser. Men det finns inga löften om fler åklagare, trots att nuvarande anslag inte räcker till en enda ytterligare åklagare. I värsta fall kan det bli så att de många nya brott som den förstärkta polisorganisationen förväntas klara upp aldrig når domstolarna, skriver riksåklagare Anders Perklev.

”Sverige behöver en ny säkerhetsskyddsmyndighet”

DN DEBATT 5/4. I Sverige har sex olika myndigheter ansvar för informationssäkerhet i staten. Men för ingen av myndigheterna är detta en huvuduppgift varför det i praktiken blir en stödverksamhet som aldrig prioriteras högst. En förebild är Norge som för tjugo år sedan inrättade en nationell säkerhetsskyddsmyndighet, skriver Lars Nicander, Försvarshögskolan.

”Alliansen kommer att lägga ner Arbetsförmedlingen”

DN DEBATT 4/4. En alliansregering kommer att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Förmedlingen misslyckas med matchning och med att se till att den arbetslöse är aktiv i sitt jobbsökande och får rätt insatser. Genom att renodla myndighetsuppdraget kan den nuvarande trögheten brytas och matchningen förbättras, skriver alliansens partiledare.

”Nätläkare ger nya möjligheter – låt inte prestige stå i vägen”

DN DEBATT 3/4. Digitaliseringen av vården har skakat om branschen. Nätläkarna innebär stora möjligheter till mer vård för alla, men då krävs att landstingen inte låter revir och starka traditioner stå i vägen för nya gemensamma lösningar. Det är ersättningssystemen som ska reformeras, inte patienternas efterfrågan på vård, skriver Mårten Blix och Johanna Jeansson.

”Skärp tillsynen av mäklare för att säkra kompetensen”

DN DEBATT 2/4. Det finns tecken på sjunkande kompetens inom mäklarkåren och antalet anmälningar ökar. Mäklarstuderande erbjuds uppdragsutbildning av privata bolag som tillsammans med vissa högskolor utbildar mäklare i snabbfart. Det finns stor risk att denna forcerade utbildning leder till ytlighet och utarmning av yrkeskunskapen, skriver Per Henning Grauers.

”Ge Swedavia i uppdrag att minska svenskars flygresande”

DN DEBATT 1/4. I dag börjar den flygskatt gälla som MP tagit strid för införa. I ett nästa steg vill vi ge i uppdrag till statliga Swedavia, som äger och driver flygplatser, att arbeta för minskat flygresande. Så som Systembolaget arbetar för att minska alkoholens skadeverkningar. Vi vill också att flygresereklam ska innehålla uppgift om klimatpåverkan, skriver språkröret Isabella Lövin (MP).

”Lärarutbildningen förbereder inte lärarna för klassrummet”

DN DEBATT 31/3. Vi har nyss avslutat vår utbildning till ämneslärare i gymnasiet och sett flera brister i utbildningen. Den tar inte hänsyn till modern naturvetenskaplig forskning och för litet tid läggs på praktiska övningar i undervisning, planering och bedömning. De praktiska inslagen är allt för teoretiska, skriver tretton forskare inom naturvetenskap och teknik.

”Klimatförändring inte enda orsak till översvämningarna”

DN DEBATT 30/3. Översvämningar lyfts ofta som klimatfrågor eller som behov av skydd mot extrema väderhändelser. Då glöms andra viktiga orsaker bort, som hur vi använder marken och utvecklar bebyggelse. Tyvärr finns stora problem med styrningen av vattenhanteringen i dag, som bidrar till att skapa problem i stället för att förebygga dem, skriver åtta vattenexperter.

”Underlätta för personal att ta över när ägaren pensioneras”

DN DEBATT 29/3. I andra länder finns modeller som gör det lättare för personalen att ta över vid generationsskiften, vilket visat sig vara ett framgångsrecept. Detta borde införas även i Sverige. Det skulle bidra till att stärka landsbygden och till långsiktigt värdeskapande i ekonomin, skriver Mattias Göthberg, Patrik Witkowsky, Sophie Nachemson-Ekwall och Anders Nilson.

”Inrätta statliga avresecenter för ett effektivt återvändande”

DN DEBATT 28/3. För att klara en långsiktig migrationspolitik som värnar asylrätten är det avgörande att personer med verkställbara avlägsnandebeslut också återvänder direkt. Vi föreslår därför att det ska vara obligatoriskt för dessa personer att bo i statliga avresecenter. Med fokus på snabbt och effektivt återvändande, skriver regeringens särskilda utredare Martin Olauzon.

”135.000 fler behövs i svensk välfärd nästa mandatperiod”

DN DEBATT 27/3. Enligt nya beräkningar från Kommunal behöver det anställas 135.000 fler i välfärden under den kommande mandatperioden. Inom Kommunals medlemsgrupper handlar det om 75.000 människor som ska välja välfärden under de kommande fyra åren. Det innebär också krav på ekonomiska satsningar, skriver Tobias Baudin, Kommunal.

”Riksdag och regering bakom svagare offentlighetsprincip”

DN DEBATT 26/3. Offentlighetsprincipen har försvagats under EU-medlemskapet. Det är oroande – principen är viktig för våra möjligheter att granska makthavare. Vår ESO-rapport visar dock att riksdag och regering – inte EU – har stort ansvar för detta. Men utvecklingen går att vända, skriver Carl Fredrik Bergström och Mikael Ruotsi, författare till ”Grundlag i gungning?”.

”Orimligt lätt att rösta bort den svenska demokratin”

DN DEBATT 25/3. Våra grundläggande rättigheter och friheter har ett uppseendeväckande svagt skydd mot tillfälliga populistiska majoriteter i riksdagen. På mindre än ett och ett halvt år skulle demokratin kunna avskaffas. Sverige bör, i likhet med andra länder, ange i grundlagen vilka regler som inte under några villkor kan ändras, skriver fem experter på mänskliga rättigheter.

”Myt att färdigmat är onyttig och dålig för vårt klimat”

DN DEBATT 24/3. Om vi vill mätta fler munnar samtidigt som vi räddar klimatet, då har vi inte råd att välja bort den storskaliga och högteknologiska matproduktionen. Myten om att fabriksmaten är en sämre sorts mat måste punkteras, skriver livsmedelsforskarna Andreas Håkansson och Karolina Östbring.

”Färre svenska jobb när företag hetsas att internationalisera”

DN DEBATT 23/3. Regeringen startar nu stödprogram för företag som från start har siktet inställt på världsmarknaden, så kallade born globals. Men en snabb internationalisering leder till färre jobb, inte fler, och i värsta fall riskerar regeringens åtgärder att hetsa lovande företag ut i världen innan de är redo, skriver tre forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

”Partier, lova väljarna att avstå från oetiska digitala metoder”

DN DEBATT 22/3. Det svenska valet hotas av digitala påverkansoperationer där falska robot-konton och så kallade ”dark ads” kan dränka det politiska samtalet. Vi utmanar nu riksdagspartierna: Ge ett enkelt löfte till väljarna om att ni inte kommer att använda er av oetiska metoder på nätet, skriver Jonas Andersson Schwarz, Stefan Larsson och Anders Mildner.

”Nej till ebo för dem med liten chans till uppehållstillstånd”

DN DEBATT 20/3. Vi föreslår att asylsökande som bedöms ha små möjligheter till uppehållstillstånd ska anvisas till offentligt anordnade boenden i väntan på beslut. Det minskar trycket på socialt utsatta områden. Med en striktare prövning av rätten till eget boende (ebo) effektiviseras också återvändandeprocessen, skriver Annie Lööf (C) och Johanna Jönsson (C).

”Vi ska sluta ställa landsbygd mot stad – vi behöver varandra”

DN DEBATT 20/3. I rollen som landsbygdens försvarare har vi drivit samma krav år efter år. Med viss självkritik inser vi att frågeställningen nu måste få nytt syre. Vi måste sluta ställa stad mot landsbygd och inse att vi är beroende av varandra och att det finns ett nationellt intresse av såväl fungerande städer som en livskraftig landsbygd, skriver Palle Borgström, LRF.

”Vi vill återinföra stränga straff för knarkförsäljning”

DN DEBATT 19/3. Vi tre har varit socialborgarråd i Stockholm och har i många år arbetat med svåra missbruksproblem och socialt utsatta barn och ungdomar. Vår erfarenhet är att lagstiftningen och nuvarande insatser inte räcker. Därför presenterar M i dag sju förslag på reformer som skulle rädda fler liv, skriver Ulf Kristersson (M), Anna König Jerlmyr (M) och Kristina Axén Olin (M).

”Så lyckades vår vårdcentral slippa använda hyrläkare”

DN DEBATT 18/3. På två år har vi lyckats vända en underbemannad vårdcentral till en tillväxtverksamhet med 15 anställda läkare och 16 anställda sjuksköterskor. Det handlar inte enbart om resurser – en arbetsmiljö med tillitsstyrning snarare än toppstyrning driver resultat och får medarbetarna att vilja arbeta kvar, skriver Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef.

”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”

DN DEBATT 17/3. Den 17 december 1918 är födelsedagen för den allmänna och lika rösträtten i vårt land. Den dagen tog riksdagen beslutet efter årtionden av politisk strid. Rösträtten är värd ett jubileum och statsministern i den regering som fixade det är värd en byst, skriver Ingvar Carlsson, Ingemar Eliasson, Barbro Hedvall, Olof Kleberg, Olof Ruin och Daniel Tarchys.

”Studiemedelsmiljard behövs för att utveckla yrkesverksamma”

DN DEBATT 16/3. Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden och livslångt lärande är en nödvändighet. Men endast tre procent av studielånet gick förra året till studenter över 39 år och tre av fyra äldre studerar helt utan studiemedel. Det är inte hållbart. Sverige behöver ett studiemedelssystem för yrkesverksamma, skriver Martin Linder, Unionen.

”Kräv att ämneslärare har minst C i ämnet de ska lära ut”

DN DEBATT 15/3. Vi föreslår att lärarutbildningen reformeras och vill bland annat att den som ska bli ämneslärare har minst betyget C från gymnasiet i ämnet de ska undervisa i. Vi vill också kraftigt förstärka metodikinslaget och ­minska antalet lärosäten för att höja kvaliteten på utbildningen, skriver Jan Björklund (L) och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

”Vill regeringen ändra LSS ­eller är det bara valtaktik?”

DN DEBATT 14/3. Nya ministern Lena Hallengren har i intervjuer betonat att de som behöver assistans ska ha det och att lagen gäller. Men om direktiven till LSS-utredningen ligger kvar måste det ses som att regeringen kommer att skära ned på assistansersättningen om den blir omvald i höst och att ­Hallengrens budskap handlar om valtaktik, skriver Bengt Westerberg.

”Vi föreslår fem skäl för att vägra trossamfund stöd”

DN DEBATT 13/3. Demokratikriteriet bör utformas så att samfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda värderingar i det svenska samhället exkluderas från stöd. Förslaget baserar sig på regeringsformens program- och målsättningsstadga. Samfunden kan då förutse vad som kan leda till vägrat stöd och risken för godtycke minskar, skriver Ulf Bjereld och Daniel Lindvall.

”Staten behöver ta ett större ansvar för gymnasieskolan”

  DN DEBATT 12/3. Sveriges kommuner är ofta för små för att kunna hantera utbildningsutbudet på ett bra sätt. Och den fria etableringsrätten för gymnasier har inte lett till ett allsidigt utbud i hela Sverige – däremot till ett överutbud av populära program i starka marknadslägen. Vi presenterar i dag en utredning som ska se över styrningen av gymnasiet, skriver gymnasieminister Anna Ekström (S).

”Oroande jakt på kryphål i flyktingkonventionen”

  DN DEBATT 11/3. Förslag som riskerar att undergräva flyktingkonventionen och flyktingars rättigheter kommer numera även från etablerade politiska partier. Men ger vi oss in i ”kreativa” försök att hitta kryphål i flyktingkonventionens bokstav riskerar vi att legitimera en utveckling som helt undergräver det internationella skyddet för flyktingar, skriver sexton folkrättsexperter.

”De nordiska länderna måste börja visa en enad front i EU”

DN DEBATT 10/3. De nordiska stats- och regeringscheferna måste prioritera det nordiska samarbetet och använda det som en självklar plattform för att forma ­Europa. I dag går vi regelbundet miste om möjligheter att påverka EU därför att samarbetet inte fungerar. Norden måste presentera en gemensam syn på Europas framtid, skriver sex nordiska parlamentariker.

”Nya förslaget om regler för adoptioner redan omodernt”

DN DEBATT 9/3. Lagförslaget ”Modernare adoptionsregler” innebär bland annat att sambor tillåts adoptera, i stället för som nu enbart gifta makar. Men det finns andra familjeformer som vill adoptera. Trots lagändringarna får domstol i dessa situationer inte pröva om adoption är till barnets bästa. Därför är den nya lagen redan omodern, skriver Erik Mägi.

”Genusvetenskap har gjorts till en politisk halmdocka”

DN DEBATT 8/3. Genusforskningen är på inget sätt fullkomlig och lider, som många andra ämnen, ibland av bristande kvalitet och vetenskaplig stringens. Men kritiken mot området bygger på vanföreställningar. Låt oss avliva dem och i stället sakligt föra en fullvärdig diskussion kring kön, makt och sexualitet, skriver Ulf Mellström, professor i genusvetenskap.