”Det räcker inte att ändra turordningsreglerna i las”

Peter Jeppsson, Svenskt näringsliv: Vi föreslår nu en utvecklad modell för stärkt flexibilitet och trygghet i arbetslivet.

”Vi har inte råd att vänta med automatiserat beslutsfattande”

REPLIK DN DEBATT 18/2. Vi välkomnar en offentlig debatt om automatiserat beslutsfattande. Men det är  av största vikt att den blir konstruktiv. Annars finns det en risk att de kommuner som vill och vågar driva ett aktivt utvecklingsarbete och använda sig av ny teknik tappar fart och väljer att avvakta, skriver företrädare för Trelleborgs kommun.

”Vetenskapen vilar på det utomvetenskapliga”

SLUTREPLIK 11/2. De tillspetsade reaktionerna på vår artikel måste förstås i ljuset av att själva tanken på en förnuftsenlig religiös tro utmanar någonting i hjärtat av de sekulära livsåskådningar som präglar vår svenska kultur, skriver sju forskare från olika discipliner.

”Bostadspolitiken måste ha hårdare krav på kommuner”

Hans Lind: Jag presenterar i dag min Fores-rapport ”Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse”.

”Missuppfattad rapport leder till helt fel slutsatser”

REPLIK DN DEBATT 16/2. Andersson och Jonung har helt missuppfattat Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Rapporten visar i själva verket att i stort sett alla skulle få höjda hyror om marknadshyror infördes och att det särskilt skulle drabba hushåll med låga inkomster, skriver nationalekonomen Stig Tegle.

”Boende i utsatta områden efterlyser tuffa reformer”

Stockholms Handelskammare: Vår undersökning tyder på ett stöd för fler poliser, mer övervakningskameror och längre straff.

”Etiskt svart hål när välfärden digitaliseras”

REPLIK DN DEBATT 18/2. Akademikerförbundet SSR delar författarnas problembeskrivning, men anser att det behövs en tydligare algoritmpolitik med skarpare principer för att möta den digitaliseringsutveckling som vi står inför,  skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.

”Forskare avoga inställning mot kosten hindrar utvecklingen”

REPLIK DN DEBATT 17/2. Debattartikeln genomsyras av den avoga och ibland arroganta inställning som vetenskapssamhället har haft under decennier mot att kosten kan få människor att bli friskare, en inställning som hindrar en vetenskaplig utveckling, skriver Ann Fernholm, fil dr molekylär bioteknik, grundare av Kostfonden och författare av flera hälsoböcker.

”Hypoteser baserade på förutfattade meningar”

REPLIK DN DEBATT 16/2. Artikelförfattarnas häpnadsväckande slutsatser bygger på avsevärda förenklingar och rena sakfel i framställningen. Efter fyra år som ledamot i styrelsen för Stockholms Bostadsförmedling AB känner mig nödgad att protestera, skriver Heléne Glant.

”Den lokala styrningen har skapat köerna”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/2. Det är tyvärr inte som Fredrik Lennartsson hävdar att ”systematiskt och långsiktigt lokalt arbete med nära kunskap om de lokala och regionala behoven” medfört god tillgänglighet. Tvärtom har just detta system medfört den nuvarande kösituationen, skriver tre tidigare chefer inom vården.

”Är Sverige redo att låta maskiner fatta besluten?”

Anne Kaun och Julia Velkova: Fallet med Arbetsförmedlingen visar riskerna med automatiserat beslutsfattande i stor skala.

”Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa”

Fem medicinforskare: Låt en oberoende aktör granska innehållet i böcker som påstås vara grundade i vetenskap.

”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla”

Roland Andersson och Lars Jonung: Januariavtalet inriktning på bara nybyggda lägenheter är ett hot mot en fri hyresmarknad.

”Välorganiserade populister hotar hela EU-samarbetet”

EU-kommissionär Cecilia Malmström: Valet till Europaparlamentet i maj är viktigare än på mycket länge.

”Sveaskog fortsätter avverka naturskogar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/2. Sveaskog behöver gå före och visa vägen mot ett hållbart skogsbruk - det gör de inte i dag. Vi uppmanar därför regeringen att snarast se över Sveaskogs uppdrag, skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer.

”Partiet Vändpunkt ska ge politiken en ny riktning”

Carl Schlyter, med flera: De etablerade partierna har misslyckats med att bemöta de samhällsproblem vi nu ser växa.

”Vårdens tillgänglighet kan bara lösas lokalt”

REPLIK DN DEBATT 10/2. Behoven och förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Men lösningen för vårdens tillgänglighet handlar inte om att flytta över ansvaret för styrningen av vården till staten, skriver Fredrik Lennartsson, SKL.

”Verklighetsfrämmande om förbud mot kärnvapen”

Fyra forskare: Utredningen om undertecknande av konventionen om kärnvapenförbud innehåller många oklarheter.

”Nej, jag är inte religionskritiker”

REPLIK DN DEBATT 11/2. Jag anser att religionen fyller en funktion och att den kan samexistera med vetenskapen. Däremot är jag kritisk till mycket av det som förs fram i debattartikeln och håller inte alls med om att religion och vetenskap bör ses som två kunskapstraditioner som stöder och stärker varandra, skriver Emma Frans.

”Ovetenskapliga läror dålig grund för vetenskapen”

Humanisterna: Vissa aspekter av religion har visat sig vara helt oförenliga med vetenskap.

”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Magnus Henreksson och Isak Skogstad: Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik.

”Vetenskapen kan aldrig bevisa att det finns en övernaturlig värld”

Bengt Sahlberg: Forskarna kommer aldrig att kunna bevisa att det har funnits eller finns en övernaturlig värld utanför människans hjärna.

”Forskningen visar inget samband mellan religiositet och moraliskt handlande”

Bo Rothstein: Artikeln är i sig själv ett gott belägg för att de sju forskarna inte verkar bedriva god forskning.

”Med grön reformism kan tillväxtpolitik också vara hållbar”

Markus Kallifatides (S): Jämlikhet är inte tillväxthämmande – det är däremot bostadsbrist, överskottsmål, investeringsbrist och en underfinansierad välfärd.

”En rationell religiös tro ger vetenskapen en fast grund”

Sju forskare från olika discipliner: Religion och vetenskap är inte i konflikt. Tro kan hjälpa till att motverka spridning av falska berättelser.

”Bara om staten tar ansvar för vården kan köerna kapas”

Tre tidigare chefer inom vården: Kömiljarden löser inte problemen. Skapa ett nationellt vårdstödjande it-system och ge staten huvudansvaret.

”Nedläggningen av våra bibliotek måste stoppas”

Företrädare för Sveriges författarförbund och nio författare: Regeringen och politiker måste ta sitt ansvar så att biblioteksdöden upphör.

”Ingen skattereform utan att också beakta fastighetsskatten”

Rolf-Erik Román, fd expert på Boverket: Inget tyder på att det med ”januariavtalet” vidtas nödvändiga åtgärder inom bostadsbeskattningen.

”Universitet och högskola bortglömt av Stefan Löfven”

Leif Lewin, professor emeritus: Regeringen måste ta tag i frågor rörande bland annat otrygghet, karriärproblem och grundforskning.

”Sveaskog avverkar inte skogar med höga naturvärden”

Sveaskog: Vi tar vårt naturvårdsarbete på största allvar och gör alltid en bedömning av den enskilda skogens naturvärden och de arter som påträffas.

”Löfven lovar ökad invandring – vi kräver ordnat mottagande”

Tre moderata kommunalpolitiker: Vi som hanterade flyktingkrisen 2015 vet att det krävs omfattande reformer för att klara Löfvens politik.

”Reformisterna är de sanna reaktionära”

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot: Det var länge sedan vi såg något mer reaktionärt än Reformisternas politiska program.

”Dags för helrenovering av skogspolitiken”

Magnus Nilsson, miljökonsult: Miljöorganisationernas krav skulle försvaga incitamenten för privat skogsbruk att medverka till att miljömål nås.

”Tydliggör de yrkesförberedande utbildningarnas betydelse bättre”

Maskinentreprenörerna: Det krävs en nationell satsning och en regional samordning för få yrkesförberedande utbildningar i toppklass.

”Ändra Sveaskogs direktiv – mer skog måste få skydd”

Företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer: Fler statliga skogar måste skyddas och Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas.

”Situationsoberoende fartgränser kan invagga i falsk säkerhet”

Lennart Strandberg, professor emeritus i färdsäkerhet: Fler uppgifter bör tas i beaktande när frågor om trafiksäkerhet och olyckor diskuteras.

”Sänk skatterna på arbete och höj kapitalskatterna”

Erik Åsbrink, fd finansminister: Den skattereform som nämns i januariavtalet skulle krångla till ett redan snårigt skatte­system ytterligare.

”På svenska apotek kan du handla läkemedel tryggt”

Företrädare för läkemedelsbranschen och Sveriges apotek: För svensk del innebär det nya EU-direktivet för läkemedel att ett säkert system blir ännu säkrare.

”Flera angelägna frågor skyms av vänsterradikala ambitioner”

Daniel Färm, tankesmedjan Tiden: "Reformisternas" inlägg präglas av en vänsterradikalitet som skulle riskera att marginalisera S.

”Fel att forma lärlingsutbildningen efter enskilda företags behov”

Tre forskare: Att forma lärlingsutbildningen efter enskilda företag skulle försämra möjligheterna till fortsatt lärande i arbetslivet. 

"Fel forma lärlingsutbildningen efter enskilda företags behov"

REPLIK DN Debatt 1/2. Att snäva in lärlingsutbildningen och forma den efter enskilda företags behov vore att göra yrkesutbildningen en otjänst. Det skulle begränsa rörligheten på arbetsmarknaden och försämra möjligheterna till fortsatt lärande i arbetslivet, skriver tre forskare. 

”Reformisterna ska driva på för mer progressiv S-politik”

S-profiler: Vi lanserar nu S-föreningen Reformisterna för en mer progressiv socialdemokrati.

”Även svenska medier styrs alltmer effektivt av politiken”

Forskare: Regeringarnas pr-maskinerier byggs ut samtidigt som mediernas resurser minskar.

”Förfalskade läkemedel blir allt vanligare i Sverige”

Forskaren Susanne Lundin: Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft nästa vecka ska förhindra spridning av förfalskade läkemedel.

”Utredningen blottlägger ett gap mellan politik och kunskap”

Therése Guovelin, LO: Utredningens slutsatser står i kontrast till januariavtalets privatisering av Arbetsförmedlingen.

”Näringslivet måste driva gymnasiets yrkesprogram”

Gymnasiekommissionen: Näringslivet måste bli mer direkt involverat i de gymnasiala yrkesprogrammen.

”Systemets monopol viktigt instrument för alkoholpolitiken”

Fyra alkoholforskare: Gårdsförsäljning är ett exempel på ett hot mot Systembolagets detaljhandelsmonopol.

”Gör arbetsgivaravgiften högre för tillfälliga anställningar”

Anders Wallner, utredare ”Hållbart arbetsliv över tid”: Kritiserade "allmän visstid" blir kvar, men blir dyrare för arbetsgivaren.

”Spretiga slutsatser om Arbetsförmedlingen”

Almega-företrädare: Att behålla matchningen i egen regi innebär att man försöker både äta upp kakan och ha den kvar.

”Arbetsförmedlingens styrning är ett illa hopsytt lapptäcke”

Cecilia Fahlberg, Arbetsmarknadsutredningen: Vi föreslår bland annat att en ny myndighet får ansvar för kompetensförsörjningspolitiken.